Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE REKLAMY NA INTERNETOVOM PORTÁLI OBEDUJTE.SK

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky")

I. Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť online-media.sk, s.r.o.. (ďalej len "Dodávateľ") je prevádzkovateľ internetového portálu obedujte.sk (ďalej len “Portál”). Dodávateľ je oprávnený predávať reklamný priestor/reklamu na portáli.

2. Objednávateľ reklamy (ďalej len "Objednávateľ") je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská reklamná, prípadne mediálna agentúra, ktorá objednáva (zadáva) reklamu na Portáli.

II. Zadávanie reklamy

1. Objednávanie

a. Reklama na Portáli sa objednáva výlučne písomnou formou, prostredníctvom vyplneného formulára s názvom Záväzná objednávka (ďalej len "Objednávka").

b. Zmluva o realizácii reklamy je uzatvorená, ak Objednávateľ doručí riadne vyplnenú a oprávnenou osobou podpísanú Objednávku na adresu Dodávateľa alebo do rúk ním povereného pracovníka a Dodávateľ Objednávku potvrdí (ďalej len "Zmluva"). Za písomný prejav vôle sa považuje aj právny úkon zmluvných strán vykonaný elektronickými prostriedkami v zmysle ust. § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Predmetom Zmluvy je vykonanie (zabezpečenie) opakovanej realizácie reklamy na Portáli v rozsahu presne špecifikovanom v Zmluve v spojení s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Reklama sa bude opakovať v spravidla ročnej perióde. Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou Dodávateľa, pričom cena reklamy a služieb je stanovená na základe platného cenníka Dodávateľa (ďalej len "Cenník"), ktorý mu bol doručený Dodávateľom pred vyplnením Objednávky, ak sa zmluvné strany výslovne v Zmluve nedohodli inak.

c. Dodávateľ je povinný zrealizovať reklamu v požadovanej kvalite, kvantite a v termíne presne podľa podmienok stanovených v Zmluve.

d. Po potvrdení Objednávky má Objednávateľ povinnosť prelinkovať svoju webovú stránku so stránkou Dodávateľa, t.j. na svojej webovej stránke uvedie odkaz na Portál www.obedujte.sk v prípade, ak sa tak Objednávateľ s Dodávateľom v Zmluve dohodol.

2. Doba trvania Zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Dodávateľ aj Objednávateľ sú oprávnení Zmluvu písomne vypovedať vždy najneskôr 30 dní pred dňom v príslušnom kalendárnom roku.

Objednávateľ je oprávnený Zmluvu písomne vypovedať aj s účinnosťou k inému dňu ako, ako je deň uvedený v zmluve a to písomnou výpoveďou s výpovednou dobou 30 dní plynúcou od začiatku kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená Dodávateľovi. V prípade takéhoto ukončenia sa nevracia uhradená cena za reklamu, a to ani len jej časť.

3. Zodpovednosť a povinnosti Objednávateľa

a. Objednávateľ uzavretím Zmluvy potvrdzuje, že ním Dodávateľovi dodávané podklady a informácie, použité pri šírení reklamy Dodávateľom, Objednávateľom objednanej, v celom rozsahu zodpovedajú požiadavkám príslušných právnych predpisov, najmä z. č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b. Objednávateľ sa zaväzuje, že Dodávateľovi nahradí škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku šírenia reklamy podľa vyššie uvedeného, t.j. ak podľa príslušných právnych predpisov bude Dodávateľovi, ako šíriteľovi reklamy, príslušným orgánom uložená pokuta za porušenie právneho predpisu. Škodu nahradí do 10 kalendárnych dní od doručenia výzvy Dodávateľa na jej nahradenie.

Objednávateľ zodpovedá za vyhotovenie reklamy i v prípade, ak Dodávateľ sám pripraví reklamu podľa podkladov a požiadaviek Objednávateľa.

d. Dodávateľ si v prípade, že bude mať za to, že podklady a informácie dodané Objednávateľom na účely šírenia reklamy, nezodpovedajú požiadavkám príslušných právnych predpisov, vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez povinnosti uhradiť Objednávateľovi akúkoľvek platbu, či už vo forme sankcie, alebo náhrady škody a pod.

e. Objednávateľ je uzavretím Zmluvy povinný na vstupe do ním prevádzkovanej reštaurácie alebo podobného stravovacieho zariadenia nalepiť propagačnú nálepku Dodávateľa, ktorú mu Dodávateľ doručí (napr. SEM, TAM s logom Portálu, Nájdete nás na obedujte.sk a pod.).

f. V prípade, že Dodávateľ Objednávateľovi poskytol zľavu z ceny reklamy na základe splnenia stanovených podmienok Objednávateľom (napr. podmienka vyplniť menu na Portáli, prelinkovanie a pod.) a Objednávateľ tieto podmienky nesplní, rozsah zverejnenia reklamy Objednávateľa na Portáli Dodávateľ primerane zníži alebo si voči Objednávateľovi môže uplatniť nárok na doplatenie ceny reklamy Objednávateľom v rozsahu, akoby zľava nebola dohodnutá. O sumu zodpovedajúcu nároku na doplatenie ceny Dodávateľ povýši najbližšiu fakturáciu ceny alebo vystaví samostatnú faktúru ku dňu ukončenia Zmluvy.

4. Súhlas so šírením reklamných prvkov

a. Uzatvorením Zmluvy dáva Objednávateľ Dodávateľovi súhlas so šírením reklamy prostredníctvom internetu na Portáli a potvrdzuje, že je nositeľom a oprávneným užívateľom všetkých práv výrobcu, autora, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát v dodanej podobe a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného právneho subjektu.

b. Objednávateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými súhlasmi tretích osôb (autorov) so zverejnením, rozširovaním, zmenou a zásahom do reklamných prvkov a ostatnými súhlasmi potrebnými podľa príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky na prezentáciu podkladov v rámci realizácie reklamy na Portáli podľa Zmluvy.

V prípade nepravdivosti vyhlásení Objednávateľa podľa tohto bodu 4 písm. a. a b. je Objednávateľ zodpovedný za všetky následky z toho vyplývajúce a povinný vysporiadať všetky príslušné nároky tretích osôb.

5. Práva Dodávateľa

a. Dodávateľ si vyhradzuje právo aj po uzavretí Zmluvy odmietnuť zaradenie reklamy na Portáli v prípade, ak:
- Objednávateľ neuhradil dohodnutú cenu za reklamu v termíne jej splatnosti,
- reklama je v rozpore s oprávnenými záujmami Dodávateľa,
- reklama alebo dodané podklady nezodpovedajú technickým požiadavkám Dodávateľa,
- reklama je v rozpore s platnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky
- reklama nie je v súlade s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok.

b. Dodávateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi odmietnutie zaradenia reklamy na Portál písomnou formou v lehote do 3 dní od prijatia rozhodnutia o nezaradení reklamy na Portál, okrem ak ide o dôvod odmietnutia podľa prvej odrážky písm. a) tohto bodu 5. Za písomný prejav vôle sa považuje aj úkon zmluvných strán vykonaný elektronickými prostriedkami v zmysle ust. § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Objednávateľ je povinný písomnou formou potvrdiť prijatie oznámenia.

c. Dodávateľ si vyhradzuje právo zverejniť na Portáli hodnotenie Objednávateľa a služieb ním poskytovaných užívateľmi Portálu za účelom kontroly služieb nimi poskytovaných alebo rezervovaných užívateľmi.

III. Náležitosti objednávky

Objednávka reklamy musí obsahovať nasledovné údaje:

1. Fakturačné údaje: obchodné meno a sídlo/miesto podnikania Objednávateľa (príp. fakturačná adresa, ak je iná ako sídlo/miesto podnikania Objednávateľa), IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktná osoba - poverená alebo oprávnená konať za Objednávateľa;

2. Konkrétne podklady k reklamnej kampani: objednané produkty, ich presná špecifikácia, termín predpokladaného štartu a trvanie kampane, cena podľa dohodnutých podmienok s DPH/Cenníka, výška agentúrnej provízie (platí len pre reklamné a mediálne agentúry). Podklady je Objednávateľ povinný dodať Dodávateľovi pre realizáciu reklamy v termíne najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom realizácie reklamy. Dodávateľ a Objednávateľ si ako termín začiatku realizácie reklamy určili termín uvedený v Dodávateľom potvrdenej Objednávke. Podklady je Objednávateľ povinný dodať Dodávateľovi dohodnutým spôsobom a v súlade s technickými podmienkami uvedenými v čl. IV. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ak Objednávateľ uhradí cenu za reklamu a podklady nedodá, Dodávateľ má právo realizovať reklamu aj v obmedzenej verzii, t.j. začne plynúť doba reklamy uvedená v Zmluve. Objednávateľ má možnosť kedykoľvek počas trvania realizácie reklamy podklady doplniť. Dodávateľ má právo podklady potrebné pre spracovanie reklamy čerpať z webstránky Objednávateľa, alebo iných oficiálnych materiálov Objednávateľa. Dodávateľ môže rovnako čerpať potrebné podklady z iných webstránok, ktorým Objednávateľ poskytol údaje o predmete Zmluvy. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí cenu za reklamu v termíne splatnosti, alebo nedodá Dodávateľovi podklady v požadovanej kvalite, alebo ak vôbec Dodávateľovi nedodá podklady, Dodávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.

3. Zmeny a úpravy Objednávky: Akékoľvek zmeny alebo úpravy zo strany Objednávateľa je možné vykonať výhradne na základe písomnej dohody s Dodávateľom v lehote 3 pracovných dní pre začiatkom kampane. V prípade oneskoreného dodania, prípadne dodania nekvalitných podkladov má Dodávateľ právo na posun termínu začiatku kampane a Objednávateľ nemá nárok na vrátenie žiadnej časti ceny reklamy.

IV. Finančné podmienky

1. Cena
Cena za zaradenie reklamy na Portál je kalkulovaná podľa platného Cenníka. Ceny v Cenníku sú konečné. Spoločnosť online-media.sk, s.r.o. nie je platca DPH.

2. Fakturácia a platobné podmienky

a. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za celú realizáciu reklamy do 7 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, t.j. potvrdenia Objednávky Dodávateľom. Dátum dodania (deň zdaniteľného plnenia) je deň prijatia finančných prostriedkov Dodávateľom. Cenu za reklamu v ďalších periódach je povinný uhradiť do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Dodávateľa.
b. Uhradením ceny sa rozumie pripísanie uvedenej čiastky na účet Dodávateľa. Za omeškanie s uhradením ceny je Objednávateľ povinný zaplatiť Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý i začatý deň omeškania až do zaplatenia celej dlžnej sumy.

c. Dodávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy a nezačať alebo prerušiť začatú realizáciu reklamy v prípade, ak Objednávateľ nesplní svoje finančné záväzky podľa Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Objednávateľ na základe dohody o úhrade ceny za reklamu vo forme splátkového kalendára neuhradí ktorúkoľvek časť ceny za reklamu v riadnom termíne alebo nedodrží podmienky platby.

e. Zmluvné strany si pre prípad omeškania sa so splnením peňažného záväzku dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy až do jej zaplatenia. Nárok na náhradu škody nie je dotknutý.

Objednávateľ udeľuje Dodávateľovi súhlas na zasielanie faktúr v elektronickej podobe na emailovú adresu Objednávateľa uvedenú na objednávke.

3. Storno podmienky

Objednávateľ je oprávnený jednostranne zrušiť jednotlivú kampaň písomným oznámením Dodávateľovi a súčasným zaplatením storno poplatku podľa nasledovného: za zrušenie realizácie reklamy v lehote 3 – 1 pracovných dní pred začiatkom kampane sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť 50 % z dohodnutej ceny reklamy. Po termíne začatia kampane sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť 100% z dohodnutej ceny reklamy.

VI. Reklamácie

V prípade porušenia povinností zo strany Dodávateľa je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa poskytnutie náhradnej reklamy v lehote 14 dní odo dňa, kedy chyba alebo nedostatok vznikol. V opačnom prípade toto právo Objednávateľovi zaniká. Pochybením na strane Dodávateľa sa rozumie realizácia reklamy v rozpore so Zmluvou a Objednávateľ má nárok na poskytnutie reklamy v rovnakom rozsahu, v akom v dôsledku pochybenia Dodávateľa nebola zrealizovaná pôvodná reklama, resp. bola zrealizovaná chybne.

VII. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú poskytovať údaje a informácie získané v rámci spolupráce na základe Zmluvy tretím osobám. Objednávateľ udeľuje Dodávateľovi súhlas na zaradenie jeho kontaktnej e-mailovej adresy do internej databázy Dodávateľa. Všetky vzťahy neupravené Zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.01.2017 a Dodávateľ je oprávnený ich kedykoľvek jednostranne zmeniť, pričom zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli.